Ηλεκτρονικές Αποστολές στο Υ.Ε.Κ.Α.    

PlanoNET Help > Χρήση της εφαρμογής > Μισθοδοσία > Ηλεκτρονικές Αποστολές Ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων στο Υ.Ε.Κ.Α.


Στα "Στοιχεία Εταιρίας" προστέθηκε ένα νέο tab «Πληροφορίες Εισόδου» όπου ενημερώνουμε το username και το password για το http://eservices.yeka.gr.

Στους Εργοδότες (για γκρουπ εταιριών και λογ. γραφεία). Έχουν προστεθεί στο tab «Παράμετροι Εργοδότη» τα «Στοιχεία εισόδου» (username και password) για το http://eservices.yeka.gr.

Ηλεκτρονική αποστολή   Πρόσληψης,  Καταγγελίας Σύμβασης, Λήξης εργοδότη, Οικειοθελούς αποχώρησης μέσα από το πρόγραμμα PlanoNET μισθοδοσία. Προστέθηκαν επιπλέον πεδία με τις ερωτήσεις που χρειάζονται στο site του  Υ.Ε.Κ.Α. και έχει μετονομαστεί η υποοθόνη «Στοιχεία Επιθεώρησης» σε «Στοιχεία ΥΕΚΑ».

Διαδικασία αποστολής.

 1. Πρόσληψη (Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο .)

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του εργαζόμενου στο PlanoNET και πατάμε «Αποθήκευση» (Save). Στη συνέχεια ξαναμπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet».
Το πρόγραμμα ανοίγει τον browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή (πχ  Ώρα έναρξης εργασίας κατά την πρώτη μέρα, το ΑΦΜ του ενεργού Νόμιμου εκπροσώπου κλπ) και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή της ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Α)  Αρχείο εντύπου
Προβλέπεται δυνατότητα για επισύναψη του προγράμματος εργασίας εργαζομένου (βλ. ανωτέρω)

Β)  Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών
Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ)   Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου
Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Τέλος πατάμε «Υποβολή»

2. Καταγγελία Σύμβασης (Το έντυπο Ε6 υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας στον απολυόμενο ).

Κάνουμε κανονικά την διαδικασία αποχώρησης κατά τα γνωστά στο PlanoNET.Στη συνέχεια μπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet».
Το πρόγραμμα ανοίγει τον browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) επιλέγοντας ανάλογα με το status αποχώρησης του εργαζόμενου, μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή της Καταγγελίας Σύμβασης.

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Α) Αρχείο εντύπου
Επισυνάπτεται (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με υπογραφές εργοδότη – εργαζόμενου.

Β) Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών
Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ) Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου
Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Τέλος πατάμε «Υποβολή»

3. Λήξη εργοδότη (Το έντυπο Ε7 υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας στον απολυόμενο).

Κάνουμε κανονικά την διαδικασία αποχώρησης κατά τα γνωστά στο PlanoNET.

Στη συνέχεια μπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet». Το πρόγραμμα ανοίγει τον browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) επιλέγοντας ανάλογα με το status αποχώρησης του εργαζόμενου, μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Α)  Αρχείο εντύπου
Δεν απαιτείται επισύναψη του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου

Β)  Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών
Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ) Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου
Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

 Τέλος πατάμε «Υποβολή»

4. Οικειοθελής αποχώρηση (Το έντυπο Ε5 υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης ).

Κάνουμε κανονικά την διαδικασία αποχώρησης κατά τα γνωστά στο PlanoNET.

Στη συνέχεια μπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet». Το πρόγραμμα ανοίγει τον browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) επιλέγοντας ανάλογα με το status αποχώρησης του εργαζόμενου, μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Α)   Αρχείο εντύπου
Επισυνάπτεται (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με υπογραφές εργοδότη – εργαζόμενου

Β)    Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών
Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ)  Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου
Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!


 Τέλος πατάμε «Υποβολή»


  Copyright (c) 2004-2011 DATAWARE LTD